Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 1:33:57 πμ
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2009 04:26

Διαχείριση διανομή πόσιμου νερού

Ακόμη μία ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)» δημοσιεύτηκε από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 και αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η χρηματοδότηση της δράσης γίνεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 –«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ»- και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας, «με τη νέα πρόσκληση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ επιχειρούμε να δώσουμε λύσεις σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην Κεντρική Μακεδονία, που έχει να κάνει με τη διαχείριση και διανομή του πόσιμου νερού. Υπάρχουν νομοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την υδροδότηση μεγάλων περιοχών τους και ελπίζουμε ότι μέσα από τα έργα που θα αξιολογηθούν για χρηματοδότηση να δώσουμε επαρκείς λύσεις. Η ποιότητα του πόσιμου νερού, η ορθολογική διαχείρισή του και η διαφύλαξη των ποσοτήτων του είναι θέμα μείζονος σημασίας για την καθημερινότητα των πολιτών και για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην προσπάθεια που γίνεται να μην αντιμετωπίσουμε μελλοντικά προβλήματα λειψυδρίας ή ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία έργα και δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013».
Με την πρόσκληση καλούνται οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΑΘ Παγίων, οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης πόσιμου ύδατος να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και να προχωρήσουν οι διαδικασίες  υλοποίησης των έργων.
Τα έργα που θα προταθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο του προγράμματος που είναι η βελτίωση και η ορθολογική διαχείριση των υποδομών περιβάλλοντος.
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων είναι 31 εκατομμύρια ευρώ.
Επιλέξιμες δράσεις είναι οι εξής:
1. Υδροληψίες.
- Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
- Καλλιέργεια Πηγών.
2. Δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού.
- Κατασκευή δικτύου για την μεταφορά νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού.
3. Υποδομές αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού.
- Κατασκευή νέων αντλιοστασίων ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
- Κατασκευή νέων δεξαμενών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου ύδατος.
4. Συστήματα παρακολούθησης ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού.
- Εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού.
- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.
5. Υποδομές επεξεργασίας πόσιμου ύδατος.
Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου ύδατος.